Teknisk skuldsanering

Uttrycket IT-skuld är en metafor för investeringar som borde ha gjorts för längesen. IT-skulden försvårar andra investeringar eller fördyrar förvaltningen av IT-tillgångarna. Dessa hinder och fördyringar kan uttryckas som en ränta på den IT-skuld som en organisation har samlat ihop till.

I stort sett alla organisationer har någon form av IT-skuld som behöver betalas av för att minska den kostsamma ränta som skulden ger upphov till. För att kunna göra en lönsam avbetalningsplan på skulden behövs en metod för att analysera var skulden smärtar mest och vilka investeringar som ger störst effekt. En sådan analys resulterar i en långsiktig plan för att åtgärda den tekniska skulden och som kan läggas in i den ordinarie portföljhanteringen.

Analysen innebär en probleminventering, och därefter en åtgärdsanalys. Det finns en rad större eller mindre åtgärder för att betala av IT-skulden och baserat på erfarenhet och kunskap om organisationen väljs lämpliga åtgärder. Probleminventeringen och åtgärdsförslagen blir sedan underlag för planeringen av projekt.

För att genomföra en lyckad avbetalningsplan på den tekniska skulden krävs ett stort engagemang från hela verksamheten, inte bara IT-avdelningen. Nyckeln är hitta och påvisa viktiga vinster för verksamheten, för att kunna motivera investeringar i en IT-skuldsanering.

Tripoint har genomfört ett flertal uppdrag inom teknisk skuldanalys men även varit med och genomfört de planer som implementerats efter själva analysen. Vi har exempelvis hjälpt en bank att genomföra analysen, tagit fram en plan och lett genomförandet av projektet som inneburit en successiv modernisering av ett stort kontosystem. Projektet uppfyller flera syften: att möjliggöra ny digital utveckling, att effektivisera förvaltning, och att framtidssäkra plattformen för systemet.

För mer information, kontakta Kjell Berggren.
Tel nr: +46 707 99 43 10
[email protected]